Un informe promogut per la Fundació Pere Tarrés reclama una escola bressol més inclusiva

Manifesta dificultats per atendre casos de pluridiscapacitat

escola bressol inclusiva
L’infome reclama una escola bressol més inclusiva // Foto: Down Catalunya

Segons un informe promogut per la Fundació Pere Tarrés, els infants amb necessitats educatives especials, tot i comptar amb places específiques en les escoles bressols de titularitat pública, es fa palesa una dificultat real per atendre casos de pluridiscapacitat o de determinades malalties cròniques.

Per donar resposta a aquesta realitat els experts de l’Hospital Sant Joan de Déu, de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i Esport Blanquerna-URL i la Fundació Pere Tarrés, a través de l’expertesa en intervenció del Departament de Petita Infància i el coneixement acadèmic de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL, han establert nou model d’escola bressol capaç de garantir l’educació i la convivència de tots/es els infants i famílies atenent a les seves diversitats i necessitats específiques.

El model d’escola bressol que plantegen els experts és el d’un centre educatiu centrat en l’infant, que garanteixi el desenvolupament saludable de tots els infants a través d’un abordatge interdisciplinari, co-responsable i holístic que s’adapta i aprèn de l’entorn. La proposta integra, doncs, tres perspectives: la sanitària de promoció de la salut, l’educativa i psicològica de desenvolupament de l’infant i la de l’educació social, d’integració de l’entorn social.

La definició d’un model d’escola bressol inclusiva ha propiciat l’aparició d’alguns reptes que caldrà anar treballant de manera singular a cada centre i territori. A mode de conclusió, l’estudi llista alguns dels reptes que caldrà abordar des del compromís i cooperació entre administracions, serveix, recursos i professionals, entre d’altres:

– L’educació 0-3 ha de garantir el dret de tots/es els infants a l’escolarització.

– L’educació 0-3 ha de contribuir a la promoció d’igualtat d’oportunitats educatives i per tant l’equitat.

– El desenvolupament d’un model d’organització cooperativa i l’exercici d’una professionalitat reflexiva suposa disposar de temps per l’observació.

– El treball cooperatiu requerirà d’un lideratge clar com el de la figura d’un referent únic per la família.

– La implementació del model d’escola bressol proposat requereix disposar de professionals qualificats.

– La incorporació de la salut com a eix transversal s’ha de fer en benefici de tots/es els infants i famílies.

– Serà bo integrar en l’escola bressol els recursos i professionals de la salut comunitària.

– Caldrà treballar en la continuïtat del model proposat en la segona etapa de l’escolarització infantil.

Deixa un comentari

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.